సోలేనోయిడ్ వాల్వ్

 • MORC MC51 సిరీస్ 3/2 పేలుడు ప్రూఫ్ డైరెక్ట్ యాక్షన్ సోలనోయిడ్ 1/4″

  MORC MC51 సిరీస్ 3/2 పేలుడు ప్రూఫ్ డైరెక్ట్ యాక్షన్ సోలనోయిడ్ 1/4″

  MC51 సిరీస్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ MC51 సిరీస్ ఉత్పత్తులు MORC కంపెనీచే తయారు చేయబడిన సోలేనోయిడ్ వాల్వ్‌లు.వివిధ సందర్భాలలో వినియోగదారులకు అందించడానికి డజన్ల కొద్దీ ఉత్పత్తి రకాలు ఉన్నాయి.MC51 సిరీస్ అనేది పైలట్ ఆపరేటెడ్ న్యూమాటిక్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్, ఇది వాయు వాల్వ్ స్విచింగ్ కంట్రోల్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

 • MC50 సిరీస్ పేలుడు-ప్రూఫ్ సోలేనోయిడ్ 1/2″

  MC50 సిరీస్ పేలుడు-ప్రూఫ్ సోలేనోయిడ్ 1/2″

  MC50 సిరీస్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ MC50 సిరీస్ ఉత్పత్తులు MORC కంపెనీచే తయారు చేయబడిన సోలేనోయిడ్ వాల్వ్‌లు.వివిధ సందర్భాలలో వినియోగదారులకు అందించడానికి డజన్ల కొద్దీ ఉత్పత్తి రకాలు ఉన్నాయి.MC50 సిరీస్ అనేది పైలట్ ఆపరేటెడ్ న్యూమాటిక్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్, ఇది వాయు వాల్వ్ స్విచింగ్ కంట్రోల్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

 • Morc MC50 సిరీస్ నాన్-ఎక్స్‌ప్లోషన్/ గ్రుమినేషన్ అండ్ ఎక్స్‌ప్లోషన్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ 1/4″

  Morc MC50 సిరీస్ నాన్-ఎక్స్‌ప్లోషన్/ గ్రుమినేషన్ అండ్ ఎక్స్‌ప్లోషన్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ 1/4″

  MC50 సిరీస్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ MC50 సిరీస్ ఉత్పత్తులు MORC కంపెనీచే తయారు చేయబడిన సోలేనోయిడ్ వాల్వ్‌లు.వివిధ సందర్భాలలో వినియోగదారులకు అందించడానికి డజన్ల కొద్దీ ఉత్పత్తి రకాలు ఉన్నాయి.MC50 సిరీస్ అనేది పైలట్ ఆపరేటెడ్ న్యూమాటిక్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్, ఇది వాయు వాల్వ్ స్విచింగ్ కంట్రోల్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

 • MORC MC50 సిరీస్ నాన్-పేలుడు 3/2 లేదా 5/2 సోలనోయిడ్ 1/8″~1/

  MORC MC50 సిరీస్ నాన్-పేలుడు 3/2 లేదా 5/2 సోలనోయిడ్ 1/8″~1/

  MC50 సిరీస్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ MC50 సిరీస్ ఉత్పత్తులు MORC కంపెనీచే తయారు చేయబడిన సోలేనోయిడ్ వాల్వ్‌లు.వివిధ సందర్భాలలో వినియోగదారులకు అందించడానికి డజన్ల కొద్దీ ఉత్పత్తి రకాలు ఉన్నాయి.MC50 సిరీస్ అనేది పైలట్ ఆపరేటెడ్ న్యూమాటిక్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్, ఇది వాయు వాల్వ్ స్విచింగ్ కంట్రోల్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

 • Morc MC50 సిరీస్ నాన్-పేలుడు సోలనోయిడ్ వాల్వ్ 1/4”

  Morc MC50 సిరీస్ నాన్-పేలుడు సోలనోయిడ్ వాల్వ్ 1/4”

  NAMUR అంతర్జాతీయ ప్రమాణం ప్రకారం, MC50 సిరీస్ సోలనోయిడ్ వాల్వ్‌లను సింగిల్-యాక్టింగ్ లేదా డబుల్-యాక్టింగ్ న్యూమాటిక్ యాక్యుయేటర్‌ల ఎయిర్ సోర్స్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లో నేరుగా ఇన్‌స్టాల్ చేయవచ్చు.

 • MC50 సిరీస్ నాన్-ఎక్స్‌ప్లోషన్ 2/3 లేదా 5/2 సోలనోయిడ్ 1″

  MC50 సిరీస్ నాన్-ఎక్స్‌ప్లోషన్ 2/3 లేదా 5/2 సోలనోయిడ్ 1″

  MC50 సిరీస్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ MC50 సిరీస్ ఉత్పత్తులు MORC కంపెనీచే తయారు చేయబడిన సోలేనోయిడ్ వాల్వ్‌లు.వివిధ సందర్భాలలో వినియోగదారులకు అందించడానికి డజన్ల కొద్దీ ఉత్పత్తి రకాలు ఉన్నాయి.MC50 సిరీస్ అనేది పైలట్ ఆపరేటెడ్ న్యూమాటిక్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్, ఇది వాయు వాల్వ్ స్విచింగ్ కంట్రోల్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

 • MORC MC50 సిరీస్ నాన్-ఎక్స్‌ప్లోషన్ 5/3 సోలనోయిడ్ 1/8″~1/2″

  MORC MC50 సిరీస్ నాన్-ఎక్స్‌ప్లోషన్ 5/3 సోలనోయిడ్ 1/8″~1/2″

  MC50 సిరీస్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ MC50 సిరీస్ ఉత్పత్తులు MORC కంపెనీచే తయారు చేయబడిన సోలేనోయిడ్ వాల్వ్‌లు.వివిధ సందర్భాలలో వినియోగదారులకు అందించడానికి డజన్ల కొద్దీ ఉత్పత్తి రకాలు ఉన్నాయి.MC50 సిరీస్ అనేది పైలట్ ఆపరేటెడ్ న్యూమాటిక్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్, ఇది వాయు వాల్వ్ స్విచింగ్ కంట్రోల్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

 • MORC MC50 సిరీస్ అంతర్గతంగా సురక్షితమైన సోలనోయిడ్ 1/4″

  MORC MC50 సిరీస్ అంతర్గతంగా సురక్షితమైన సోలనోయిడ్ 1/4″

  MC50 సిరీస్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ MC50 సిరీస్ ఉత్పత్తులు MORC కంపెనీచే తయారు చేయబడిన సోలేనోయిడ్ వాల్వ్‌లు.వివిధ సందర్భాలలో వినియోగదారులకు అందించడానికి డజన్ల కొద్దీ ఉత్పత్తి రకాలు ఉన్నాయి.MC50 సిరీస్ అనేది పైలట్ ఆపరేటెడ్ న్యూమాటిక్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్, ఇది వాయు వాల్వ్ స్విచింగ్ కంట్రోల్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

 • MORC MC50 సిరీస్ ఫ్లేమ్‌ప్రూఫ్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ 1/4″

  MORC MC50 సిరీస్ ఫ్లేమ్‌ప్రూఫ్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ 1/4″

  MC50 సిరీస్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ MC50 సిరీస్ ఉత్పత్తులు MORC కంపెనీచే తయారు చేయబడిన సోలేనోయిడ్ వాల్వ్‌లు.వివిధ సందర్భాలలో వినియోగదారులకు అందించడానికి డజన్ల కొద్దీ ఉత్పత్తి రకాలు ఉన్నాయి.MC50 సిరీస్ అనేది పైలట్ ఆపరేటెడ్ న్యూమాటిక్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్, ఇది వాయు వాల్వ్ స్విచింగ్ కంట్రోల్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

 • MORC MC50 సిరీస్ పేలుడు ప్రూఫ్ సోలేనోయిడ్ 1/4″

  MORC MC50 సిరీస్ పేలుడు ప్రూఫ్ సోలేనోయిడ్ 1/4″

  MC50 సిరీస్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ MC50 సిరీస్ ఉత్పత్తులు MORC కంపెనీచే తయారు చేయబడిన సోలేనోయిడ్ వాల్వ్‌లు.వివిధ సందర్భాలలో వినియోగదారులకు అందించడానికి డజన్ల కొద్దీ ఉత్పత్తి రకాలు ఉన్నాయి.MC50 సిరీస్ అనేది పైలట్ ఆపరేటెడ్ న్యూమాటిక్ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్, ఇది వాయు వాల్వ్ స్విచింగ్ కంట్రోల్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

12తదుపరి >>> పేజీ 1/2